ਬਾਲਕ ਬੀਬੇ-ਰਾਣੇ Summary in Punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਬਾਲਕ ਬੀਬੇ-ਰਾਣੇ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਬਾਲਕ ਬੀਬੇ-ਰਾਣੇ Summary in Punjabi

(ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ )

ਸ਼ਬਦ: ਅਰਥ
ਬਾਲਕ: ਬਾਣੇ |
ਬੱਚੇ  : ਪਹਿਰਾਵੇ |
ਛਕੀਏ: ਖਾਈਏ ।
ਹੱਥ ਵਟਾਈਏ : ਅਰਥ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੀਏ ।
ਬਾਲ ਸਭਾ : ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ॥

Leave a Comment