ਬਸੰਤ Summary in Punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity.

ਬਸੰਤ Summary in punjabi

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਝੂਮ ਰਹੀ : ਹਿਲ ਰਹੀ, ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ।
ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ : ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ।

Leave a Comment