ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ Summary in punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਸਵੇਰੇ-ਸੁਵਖਤੇ : ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ।
ਕੁਦਰਤ : ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ।
ਦਾਤ : ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ।
ਸ਼ਾਂਤ : ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਖੁਸ਼, ਠੰਢਾ |
ਜਲ ਛਕੋ : ਪਾਣੀ ਪੀਓ ।
ਸਫ਼ਾਈ-ਪਸੰਦ : ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।
ਕੁਰਲੀ : ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ।
ਜੀਵਨ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ।
ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ |
ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ : ਭਾਵ ਬੰਦਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਿਆਸ : ਤ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨੂੰ
ਸੁਖਾਲਾ : ਸੌਖਾ ।
ਲਾਡਲੀ : ਪਿਆਰੀ ।
ਤਨ : ਸਰੀਰ ।
ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ : ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ |
ਸੁਖ ਬੋਲ : ਮੂੰਹੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ।
ਫ਼ਸਲਾਂ : ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ |

Leave a Comment