ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ Summary in punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity.

ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਸਵੇਰੇ-ਸੁਵਖਤੇ : ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ।
ਕੁਦਰਤ : ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ।
ਦਾਤ : ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ।
ਸ਼ਾਂਤ : ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਖੁਸ਼, ਠੰਢਾ |
ਜਲ ਛਕੋ : ਪਾਣੀ ਪੀਓ ।
ਸਫ਼ਾਈ-ਪਸੰਦ : ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।
ਕੁਰਲੀ : ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ।
ਜੀਵਨ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ।
ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ |
ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ : ਭਾਵ ਬੰਦਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਿਆਸ : ਤ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨੂੰ
ਸੁਖਾਲਾ : ਸੌਖਾ ।
ਲਾਡਲੀ : ਪਿਆਰੀ ।
ਤਨ : ਸਰੀਰ ।
ਖਿੜ ਉੱਠਦੇ : ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ |
ਸੁਖ ਬੋਲ : ਮੂੰਹੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ।
ਫ਼ਸਲਾਂ : ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ |

Leave a Comment