ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ-ਹੋਲੀ Summary In Punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ-ਹੋਲੀ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ-ਹੋਲੀ Summary In Punjabi

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਸ਼ਬਦ: ਅਰਥ
ਬਾਲਾਂ: ਬੱਚਿਆਂ ।
ਟੋਲੀ: ਇਕੱਠ, ਢਾਣੀ ।
ਨਿਆਰੀ: ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਅਦਭੁਤ |
ਗੁਲਾਲ: ਲਾਲ ਰੰਗ ।
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ੀ : ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ।
ਰੰਗ ’ਤੀ : ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ।
ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਣ : ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ।
ਗਚ-ਮਿਚ ਹੋਏ : ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ।

Leave a Comment