ਆਲੇ-ਭੋਲੇ Summary in punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਆਲੇ-ਭੋਲੇ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਆਲੇ-ਭੋਲੇ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਆਲੇ-ਭੋਲੇ : ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ, ਵਲ-ਛਲ ਰਹਿਤ ।
ਗਾਲੜ : ਕਾਟੋ |
ਅੰਬਰ : ਅਸਮਾਨ ॥
घेले : ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ।
ਜੀਵ-ਜੀਵਾ : ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ।
ਮੇਰ-ਤੇਰ’: ਮੇਰਾ-ਤੇਰਾ, ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ।
ਮੁਲਕ : ਦੇਸ਼ ।
ਗਰਾਂਅ : ਪਿੰਡ ।

Leave a Comment