ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ Summary in punjabi

ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ” translates to “The river said” in English. This phrase appears to be a part of a lesson or chapter in the 3rd class Punjabi textbook. It’s related to the river speaking or conveying something. This might be used metaphorically in a literary or educational context. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਲੱਕੜਹਾਰਾ : ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ
ਛੱਲ : ਉੱਚੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ।
ਮੁੱਠਾ : ਹੱਥੀ, ਦਸਤਾ ।
ਖਿੜ ਪਿਆ : ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਜੰਗਲ-ਬੇਲੇ : ਜੰਗਲ ।

Leave a Comment