ਦੀਪੂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ Summary in punjabi

ਦੀਪੂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ” from the 3rd class Punjabi book. While the provided content details are limited, it can be inferred that this pertains to a story or chapter in the book where a character named Deepu ne Chutti Lai. It might involve activities or events related to that leave. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਦੀਪੂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਹਾਣ ਦੇ : ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ।
ਕੱਲਾ : ਇਕੱਲਾ ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ : ਹਰ ਰੋਜ਼ ।
ਭੱਜਾ-ਭੱਜਾ : ਦੌੜਾ-ਦੌੜਾ |
ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ : ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ !
ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ : ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ।
ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ : ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ।
ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਾ ਹੋਣੀ : ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਾ ਹੋਣੀ ।
ਨਿਗਾ : ਨਜ਼ਰ ।
ਕੰਮੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ : ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ।
ਆਉਣ-ਸਾਰ : ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ।

Leave a Comment