ਵੱਡਾ ਕੌਣ Summary in punjabi

ਵੱਡਾ ਕੌਣ” in the context of a chapter from the 3rd class Punjabi book. It likely pertains to a lesson that explores the concept of “Who is Big?” or “Who is Important?” The content might involve discussions about significance, unity, and possibly a question-answer format related to the topic. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਵੱਡਾ ਕੌਣ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਬਹਿਸ : ਝਗੜਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ
ਪੰਚਾਇਤ : ਪੰਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।
ਸਰਪੰਚ : ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ।
ਦਸਖ਼ਤ : ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ।
ਅੱਗੂਠੀਆਂ : ਮੁੰਦਰੀਆਂ ।
ਮੀਚਣ : ਮੀਟਣ, ਬੰਦ ਕਰਨ ।
ਘਿਸਰਦੀ : ਘਸਦੀ ।
ਯਤਨ : ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ।
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ : ਸੌਖ ਨਾਲ ।
ਏਕਤਾ : ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ।
ਸ਼ਕਤੀ : ਤਾਕਤ!

Leave a Comment