ਸਾਡਾ ਦੇਸ Summary in punjabi

The phrase “ਸਾਡਾ ਦੇਸ” translates to “our country” or “our homeland” in English. It is often used in Punjabi to refer to one’s own nation or homeland. The exact context and meaning can vary based on the conversation, but it generally conveys a sense of attachment, pride, and belonging to one’s native country. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਸਾਡਾ ਦੇਸ Summary in punjabi

( ਪਾਠ-ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ )

ਸ਼ਬਦ ਅਰਬ
ਦੇਸ: ਦੇਸ਼, ਵਤਨ ।
ਕੁੱਲ : ਸਾਰੀ ।
ਸ਼ਾਨ : ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ,ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਾਲਾ ।
ਜੱਗ : ਦੁਨੀਆ ।
ਨਿਆਰਾ : ਵੱਖਰਾ, ਭਿੰਨ, ਵੱਖਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ।
ਉਗਲੇ : ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ ।
ਗੰਗਾ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ।
ਜਮਨਾ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ |
ਸਤਲੁਜ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ) ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਗਦਾ ਹੈ ।
ਨਿਰਮਲ : ਸਾਫ਼, ਸ਼ੁੱਧ
ਜਲ, : ਪਾਣੀ ।
ਧਾਰਾ : ਵਹਿਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਵਗੁਣਾ ।
ਵੰਨੇ : ਪਾਸੇ, ਦਿਸ਼ਾ, ਵਲ |
ਹਿਮਾਲਾ : ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲ ਹੈ ।
ਮੇਵੇ : ਭਾਵ ਫਲ |
ਸਿਖਰ : ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ।
ਦਾਤਾਂ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ |
ਕੱਜੇ : ਢੱਕੇ ।
ਜਾਨ ਘੁਮਾਈਏ : ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਈਏ ।
ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ : ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਈਏ ।

Leave a Comment