ਉਠ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ Summary in punjabi

The phrase “ਉਠ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ” translates to “Where did you go?” in English. It’s a question asking someone where they went or where they have been. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਉਠ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ Summary in punjabi

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਮੰਡੀ : ਬਜ਼ਾਰ
ਰੇਤਲਾ : ਰੇਤ ਵਾਲਾ ।
ਨਕੇਲ : ਉਠ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਸੀ ।
ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ : ਤਪਣ ਲੱਗਾ, ਗਰਮ ਹੋਣ ‘ ਲੱਗਾ |
ਟੁਣਕ : ਟੱਲੀ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ।
ਪਾਲ : ਕਤਾਰ ।
ਘਾਬਰ ਕੇ : ਡਰ ਕੇ ।
ਬੇਚੈਨ : ਬੇਅਰਾਮ ।
ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ : ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਖੂਬ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ |

Leave a Comment