ਦੇਖੋ, ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਜਾਉ Summary in punjabi

Dekho, thehro te jao” This can be provided contain summary description in English. This phrase appears to be a part of a lesson or chapter in the 3rd class Punjabi textbook. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਦੇਖੋ, ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਜਾਉ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਆਵਾਜਾਈ : ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ।
ਨਿਯਮ : ਅਸੂਲ, ਨੇਮ ।
ਦੁਰਘਟਨਾ : ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣਾ ।
ਬਾਅਦ ‘: ਮਗਰੋਂ ।
ਟਰੇਨਿੰਗ : ਸਿਖਲਾਈ ।

Leave a Comment