ਦੋਸਤੀ Summary in punjabi

Dosti” is a Punjabi word that translates to “friendship” in English. It signifies a close and mutual bond between individuals who share trust, support, affection, and understanding. Friendship goes beyond just acquaintanceship; it involves loyalty, empathy, and a willingness to be there for each other through thick and thin. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਦੋਸਤੀ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਕੱਠੇ : ਇਕੱਠੇ, ਰਲ ਕੇ ।
ਮੀਚ:, ਮੀਟ, ਬੰਦ ।
ਟਪਕੀ: ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ ।
ਦਾਅ: ਘਾਤ, ਸਹੀ ਮੌਕਾ ।
ਚਿੜਾਅ : ਖਿਝਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ|
ਡੋਹ ਡੋਹ : ਖਿਝਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ

Leave a Comment