ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ Summary in punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ : ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮ ਆਗੂ ।
ਅਸੂਲਾਂ : ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ।
ਸਬਕ : ਸਿੱਖਿਆ ।
ਪ੍ਰਣ : ਇਰਾਦਾ |
ਹਿੰਮਤ : ਹੌਸਲਾ, ਦਲੇਰੀ ।
ਠੇਸ : ਸੱਟ, ਚੋਟ ।
ਗੁਨਾਹ : ਕਸੂਰ ।
ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ : ਫੇਰੀ ਮਾਰਨਾ, ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ |
ਪਰਦੇਸ : ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ ॥
ਵਲਾਇਤੋਂ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਪਰਦੇਸ ਤੋਂ ।
ਵਕਾਲਤ : ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ।
ਅਧੂਰੀ : ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਅਥਾਹ : ਬੇਅੰਤ |

Leave a Comment