ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ Summary in punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity.

ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ : ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮ ਆਗੂ ।
ਅਸੂਲਾਂ : ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ।
ਸਬਕ : ਸਿੱਖਿਆ ।
ਪ੍ਰਣ : ਇਰਾਦਾ |
ਹਿੰਮਤ : ਹੌਸਲਾ, ਦਲੇਰੀ ।
ਠੇਸ : ਸੱਟ, ਚੋਟ ।
ਗੁਨਾਹ : ਕਸੂਰ ।
ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ : ਫੇਰੀ ਮਾਰਨਾ, ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ |
ਪਰਦੇਸ : ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ ॥
ਵਲਾਇਤੋਂ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਪਰਦੇਸ ਤੋਂ ।
ਵਕਾਲਤ : ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ।
ਅਧੂਰੀ : ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਅਥਾਹ : ਬੇਅੰਤ |

Leave a Comment