ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ Summary in Punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity.

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ Summary in Punjabi

(ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ )

ਸ਼ਬਦ:  ਅਰਥ
ਖ਼ਾਸ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ।
ਡਿਉੜੀ: ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ |
ਭੇਸ: ਪਹਿਰਾਵਾ, ਕੱਪੜੇ ।
ਕਾਨੂੰਨ: ਨਿਯਮ ।
ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ : ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਥਪਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰ : ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨ ਦਾਰ|
ਬਾਅਦ : ਪਿੱਛੋਂ ।

Leave a Comment