ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ Summary in Punjabi

The search results provide a relevant summary description for “ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ“. This can be also provided in punjabi Summary and it explane very clarity. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ Summary in Punjabi

(ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ )

ਸ਼ਬਦ:  ਅਰਥ
ਖ਼ਾਸ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ।
ਡਿਉੜੀ: ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ |
ਭੇਸ: ਪਹਿਰਾਵਾ, ਕੱਪੜੇ ।
ਕਾਨੂੰਨ: ਨਿਯਮ ।
ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ : ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਥਪਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰ : ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨ ਦਾਰ|
ਬਾਅਦ : ਪਿੱਛੋਂ ।

Leave a Comment