ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ Summary in punjabi

The term “jhoote” seems to relate to deceit or falsehood in Hindi or Punjabi. “Cycle de jhoote” This can be provided contain summary description in punjabi.

ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਬ
ਨਜ਼ਰ : ਧਿਆਨ ।
ਬਲਵਾਨ: ਤਕੜਾ ।
ਸਕਿਆ : ਹਿੱਲਿਆ |
ਨਿੱਤਰਿਆ : ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ।
ਸਰਕੇ : ਹਿੱਲੇ ।
ਸ਼ੇ ਮੀ : ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ।
ਪਹਿਲਵਾਨ : ਤਕੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੱਲ ।
ਹਈ ਸ਼ਾਅ : ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ।
ਭੋਰਾ ਵੀ : ਜ਼ਰਾ ਵੀ ।
ਹਰਕਤਾਂ : ਹਿਲ-ਜੁਲ, ਕੰਮ |
ਕਮਲਿਓ : ਗਲੋ, ਬੇਅਕਲੋ ।
ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ : ਉੱਛਲ ਕੇ , ਛਾਲ ਮਾਰ  ਕੇ ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ : ਸੁਆਦਲੇ ।

Leave a Comment