ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਆਈ Summary in punjabi

ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਆਈ” translates to “The Train Has Arrived” in English. This phrase appears to be related to the arrival of a train. The provided search results primarily contain song lyrics and some references to the term in Punjabi culture. Read More Class 3rd Punjabi Summaries.

ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਆਈ Summary in punjabi

ਸ਼ਬਦ : ਅਰਥ
ਖੜ੍ਹਾਇਆ : ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ।
ਗਾਰਡ : ਗਾਰਡ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਖਲ੍ਹਾਰ : ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ।
ਖਲ੍ਹਾਰੀ : ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ।
ਝੱਗੇ : ਕਮੀਜ਼ਾਂ ।
ਭਜਾਇਆ: ਦੌੜਾਇਆ ।
ਹਝੋਕਾ : ਹੋਹਾ, ਝਟਕਾ, ਧੱਕਾ |
ਮੈਦਾਨ : ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ।

Leave a Comment